Statut

Statut Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka

§1
Postanowienia ogólne.
1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka, zwany dalej „Punktem”, jest punktem przedszkolnym niepublicznym w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami.
2. Siedziba Punktu znajduje się w Trzciance przy ul. Lelewela 31.
3. Organem prowadzącym Punkt jest Ilona Gorkowska .
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty.
5. Założenie Punktu podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

§2
Punkt działa na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami.
2. Niniejszego dokumentu.

§3
1. Nabór do punktu przedszkolnego odbywa się przez cały rok.
2. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodzica, opiekuna „Karty zgłoszenia” oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Punkt przedszkolny działa przez 11 miesięcy w roku z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący, dni ustawowo wolnych od pracy , oraz dni 24 grudnia, 27 grudnia, 31 grudnia, 2 maja. Każdego roku przewiduje się przerwę wakacyjną przedszkola trwającą od 1.08.-31.08
4.W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy punktu przedszkolnego może być wydłużony za dodatkową odpłatnością.
5.Punkt pracuje w godzinach 6.30-16.00 w dni robocze

§4
1. Działalność Punktu finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w Punkcie oraz dotacje gminne.
2. Wpisowe jest opłatą jednorazową
3.Czesne płatne jest przez 11 miesięcy w roku.
4.. Punkt zapewnia wyżywienie dla dzieci.
5. Opłata za pobyt dziecka Punkcie pobierana jest z góry, do 10. każdego miesiąca.

§5
1. Punkt zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Dzieci w ramach opłaty stałej, mogą uczestniczyć także w następujących zajęciach dodatkowych: ruchowych, języka angielskiego, plastycznych, muzycznych,
3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Organ prowadzący a czas ich trwania dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

§6
1. Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” może przyjąć do punktu dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Przewidziana liczba oddziałów, to dwie grupy dzieci : w wieku od 3 do 4 lat oraz od 5 lat.
4.Placówka zapewnia wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania lub słuchania opowiadania (zajęcia wyciszająco- relaksujące.)

§7
1.Punkt sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
2. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem Punktu.
3. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

§8
1. Liczba dzieci w Punkcie nie może przekroczyć 25. Punkt może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci (minimum 3).
2. Ramowy Rozkład Dnia ustala Organ prowadzący. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
3.Do realizacji celów Punkt posiada:
– 2 sale dydaktyczne,
– wc dla dzieci
– pomieszczenie na szatnię dziecięcą
– pomieszczenie administracyjno- gospodarcze
– kuchnię
4. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Punkcie.
5.Punkt może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

§9
1.Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” nie prowadzi opieki medycznej, badań lekarskich ani stomatologicznych.
2. W Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani przyjmowania farmaceutyków. W Punkcie nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa.
2. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby, które zostały upoważnione.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do Punktu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z Punktu.
4. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka.
5. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy Autokarowe, chyba że organ prowadzący zadecyduje inaczej.

§10
Warunki przyjmowania dzieci do Punktu.
1. Punkt prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu jest karta zgłoszenia dziecka złożona przez rodziców oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
3. W pierwszej kolejności do Punktu przyjmowane będą:
a) dzieci już uczęszczające do Punktu i ich rodzeństwo.
4. Właściciel Punktu może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Punktu w następujących przypadkach:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie,
b) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszej organizacji,
c) rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w Punkcie do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

§11
Wychowankowie punktu przedszkolnego mają obowiązek:
– traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
– sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce;
– szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki;
– przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

§12
1. Dzieci mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo -dydaktycznym.

§13
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
– przestrzeganie niniejszego dokumentu,
– respektowanie ustaleń dyrektora placówki,
– poszanowanie godności dziecka,
-wzmacnianie wysiłków punktu przedszkolnego skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka,
– informowanie nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć
– wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
– przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez
upoważnioną osobę pełnoletnia, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,
– terminowe opłacanie czesnego za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym,
– informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§14
1. W punkcie przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie wymagane do pracy na stanowiskach nauczyciela wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi programami.
3. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
Do zakresu zadań nauczycieli należy:
– planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
– wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
– prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
– stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
– odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w punkcie przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
– dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń,
– współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
– prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2.Nauczyciele mają prawo do:
– szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
– wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
– współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,
– swobody wyboru metod realizacji programu,
– jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy
– rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
– wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

§15
1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.
2. W dzienniku zajęć wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/opiekunów i adresy